Statut

(preuzmi u .pdf formatu)

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14), redovna izborna skupština Trans Aid-a – Udruge za promicanje i zaštitu prava trans, inter i rodno varijantnih osoba održana 12.03.2016. godine, donijela je

 

Statut udruge Trans Aid Udruge za promicanje i zaštitu prava trans, inter i rodno varijantnih osoba

 

 1. Opće odredbe

 

Članak 1.

 

Pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji uobičajeno sadrže rodnu odrednicu (npr. član/članica, administrator/administratorica, likvidator/likvidatorica, itd.) u svakom obliku jednako označavaju sve rodove i spolove.

 

Članak 2.

 

Ovim statutom uređuju se:

–          Definicija i načela djelovanja Trans Aid-a

–          Odredbe o nazivu i sjedištu Udruge

–          Odredbe o znaku Udruge

–          Odredbe o pečatu Udruge

–          Odredbe o područjima djelovanja, ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi

–          Odredbe o teritorijalnom djelovanju Udruge

–          Odredbe o tijelima Udruge

–          Odredbe o zastupanju i predstavljanju Udruge

–          Odredbe o članstvu Udruge

–          Odredbe o ustrojstvenim oblicima

–          Odredbe o imovini

–          Odrede rješavanju sporova i sukoba interesa unutar Udruge

–          Odredbe o prestanku postojanja Udruge

 

 1. Naziv i sjedište Trans Aid-a

 

Članak 3.

 

Puni naziv Udruge je: Trans Aid – Udruga za promicanje i zaštitu prava trans, inter i rodno varijantnih osoba

 

Skraćeni naziv Udruge glasi: Trans Aid

Uz naziv na hrvatskomjeziku Udruga rabi i naziv na engleskom jeziku koji glasi: Trans Aid – Association for promoting and protecting the rights of trans, inter and gender variant persons

 

Članak 4.

 

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Skupština.

 

 1. Logotip i pečat Trans Aid-a

 

Članak 5.

 

Logotip Trans Aid-a sastoji se od šest koncentričnih nepravilnih kružnica različitih boja.

Odluku o izmjeni logotipa donosi Skupština.

 

Članak 6.

 

Pečat Udruge pravokutnog je oblika, dimenzija 47 x 18mm. Na pečatu je ispisan skraćeni naziv Udruge desno od logotipa Udruge.

Pečat čuvaju i ovlaštene su koristiti Izvršna koordinatorica i druge redovne članice Udruge koje ovlasti Skupština.

 

 1. Definicija i načela djelovanja Trans Aid-a

 

Članak 7.

 

Trans Aid je trans-feministička, antifašistička, nehijerarhijska organizacija koja se zalaže za solidarnost za LGBTIQ zajednicu, a protivi nasilju i diskriminaciji protiv trans, inter i rodno varijantnih osoba. Trans Aid se zalaže za slobodno, pravedno i solidarno društvo u kojem je pravo na samodređenje roda i spola temeljna vrijednost.

 

Članak 8.

 

Trans Aid radi i djeluje po načelu demokratskog odlučivanja. Unutarnji ustroj Udruge mora biti zasnovan na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog načina očitovanja volje članstva.

 

Članak 9.

 

Udruga djeluje po načelu javnosti rada i transparentnosti što se ostvaruje redovnim obavješćivanjem članstva Udruge i šire javnosti o radu tijela Udruge te redovnim i transparentnim izlaganjem financijskih i drugih izvješća i zapisnika putem Registra neprofitnih organizacija i Registra udruga.

Javnost se može isključiti sa sjednica tijela Udruge zbog zaštite osobnih podataka o članicama Udruge ili drugih osoba.

 

Članak 10.

 

Djelovanje Udruge zasniva se na načelu neovisnosti. Skupština Trans Aid-a samostalno utvrđuje područje djelovanja, ciljeve i djelatnosti, unutarnji ustroj te samostalno obavlja djelatnosti koje nisu u suprotnosti s temeljnim vrijednostima Ustava Republike Hrvatske i zakonom.

 

Članak 11.

 

Udruga je utemeljena na načelu neprofitnosti, što znači da nije osnovana sa svrhom stjecanja dobiti, ali može obavljati gospodarsku djelatnost sukladno zakonu i ovom Statutu.

 

Članak 12.

 

Djelovanje Udruge temelji se na načelu slobodnog sudjelovanja u javnom životu, što znači da Trans Aid slobodno sudjeluje u razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i oblikovanju javnog mnijenja te izražava svoja stajališta, mišljenja i poduzima inicijative o pitanjima od svog interesa.

 

 1. Područja djelovanja

 

Članak 13.

 

Trans Aid svojim aktivnostima doprinosi u sljedećim područjima:

–          Zaštita i promicanje ljudskih prava trans, inter i rodno varijantnih osoba

–          Zaštita i promicanje jednakosti i ravnopravnosti

–          Borba protiv nasilja nad trans, inter i rodno varijantnim osobama

–          Borba protiv diskriminacije trans, inter i rodno varijantnih osoba

–          Promicanje mentalnog zdravlja LGBTIQ osoba

–          Odgoj i obrazovanje djece i mladih

–          Promocija i produkcija LGBTIQ kulture te različitih LGBTIQ kulturnih praksi

–          Promicanje i razvoj volonterstva

–          Međunarodna razvojna suradnja

–          Srodna područja

 

 1. Ciljevi i djelatnosti

 

Članak 14.

 

Glavni cilj Trans Aid-a je promicanje i zaštita ljudskih prava trans, inter i rodno varijantnih (TIRV) osoba, uključujući djecu i mlade, dekonstrukcija cisnormativnosti, rodne binarnosti, patrijarhata i heteronormativnosti, kao i sljedeći specifični ciljevi:

–        promicanje i zaštita prava TIRV osoba na društvenoj razini

–        zauzimanje za individualnu dobrobit, pravo izbora i samo-određenja, te opće dobro TIRV osoba

–        osnaživanje, osvješćivanje, educiranje i kapacitiranje Udruge i TIRV populacije diljem zemlje

–        eliminacija nasilja, diskriminacije i višestruke diskriminacije nad TIRV osobama, te postizanje da su TIRV osobe poštovane u društvu do te mjere da se osjećaju ugodno biti vidljive u svakodnevnom životu.

Trans Aid, sukladno ciljevima, djeluje na području ljudskih prava.

 

Članak 15.

 

U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih člankom 14., Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

–        Praćenje i predlaganje zakonskih i medicinskih praksi i rješenja temeljenih na načelima ljudskih prava, a koje se tiču trans, inter i rodno varijantnih osoba

–        Podržavanje i sudjelovanje u organiziranju javnih okupljanja trans, inter i rodno varijantnih osoba u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u svrhu promicanja vidljivosti trans, inter i rodno varijantnih osoba i zagovaranja njihovih ljudskih prava

–        Suzbijanje diskriminacije i nasilja protiv trans, inter i rodno varijantnih osoba

–        Javno zagovaranje i promicanje prava trans, inter i rodno varijantnih osoba s ciljem postizanja društvene i političke promjene

–        Unapređenje demokratskih institucija društva i vladavine prava zagovaranjem te umrežavanjem s organizacijama civilnog društva i provedbom zajedničkih aktivnosti

–        Provođenje programa psiho-socijalne podrške za trans, inter i rodno varijantne osobe i njihove bližnje, kao i drugih socijalnih djelatnosti

–        Programi za trans, inter i rodno varijantnu djecu i mlade

–        Edukacije za trans, inter i rodno varijantne osobe, kao i za opću i stručnu javnost

–        Istraživanja koja se tiču društvenog, političkog i kulturnog položaja trans, inter i rodno varijantnih osoba, s posebnim osvrtom na njihova iskustva i potrebe

–        Priprema, izdavanje i distribuiranje knjiga, časopisa, novina, brošura i drugih publikacija

–        Izdavanje i održavanje internetskih stranica Trans Aid-a kao i drugih internetskih portala i društvenih mreža te ostalih multimedijalnih platformi

–        Poticanje razvoja socijalnog poduzetništva

–        Stvaranje i poticanje uporabe rodno neutralnog jezika u praksi

–        Surađivanje s domaćim i međunarodnim organizacijama, udrugama, mrežama i pojedinkama koje se bave istim ili sličnim pitanjima radi osnaživanja nacionalnog i međunarodnog pokreta za prava trans, inter i rodno varijantnih osoba

–        Razvoj i povećanje kapaciteta organizacije

–        Senzibilizacija javnosti o trans, inter i rodno varijantnim temama: detabuiziranje i povećanje vidljivosti, socijalno uključivanje trans, inter i rodno varijantnih osoba u javni život, oblikovanje afirmativnih stavova o trans, inter i rodno varijantnoj populaciji kroz pozitivnu medijsku prisutnost

Prilikom ostvarivanja svojih ciljeva, Trans Aid se neće uključivati u predizborne političke kampanje, prikupljati sredstva za kandidatkinje, za financiranje političkih stranaka ili nezavisnih kandidatkinja, niti će se kroz svoje djelovanje zalagati za bilo koju političku stranku ili nezavisnu kandidatkinju.

–        Promicanje i produkcija LGBTIQ kulture te različitih LGBTIQ kulturnih praksi kulture kroz organiziranje i podržavanje različitih kulturnih događanja.

 

 1. Teritorijalno djelovanje Udruge

 

Članak 16.

 

Trans Aid djeluje na području Republike Hrvatske.

Svoje djelatnosti Udruga može ostvarivati i u drugim državama isključivo prema pravu države u kojoj se djelatnost ostvaruje, a u suradnji s domaćim i/ili međunarodnim organizacijama.

 

 1. Osiguravanje javnosti djelovanja

 

Članak 17.

 

Djelatnosti koje Trans Aid provodi u svrhu ostvarivanja ciljeva su javne.

Pristup javnosti biti će ograničen ako se radi o klasificiranom podatku ili je informacija i/ili podatak zaštićen zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

 

Članak 18.

 

Javnost rada Trans Aid-a osigurava se:

–          objavljivanjem ovog Statuta i drugih akata na internetskim stranicama Trans Aid-a,

–          izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

–          objavljivanjem periodičnih, godišnjih i drugih narativnih i financijskih izvještaja,

–          na druge prikladne načine.

 

Članak 19.

 

U ime Trans Aid-a u javnosti mogu istupati Izvršna koordinatorica te druge osobe koje ovlasti Izvršna koordinatorica ili Skupština.

Neovlašteno istupanje u javnosti predstavlja povredu obveza članica Trans Aid-a, odnosno, na odgovarajući način, povredu radnog odnosa.

 

 1. Tijela Trans Aid-a

 

Članak 20.

 

Tijela Trans Aid-a su:

–          Skupština

–          Izvršna koordinatorica

–          Zamjenica izvršne koordinatorice

 

Članak 21.

 

Mandat članicama tijela Trans Aid-a prestaje:

–          Prestankom članstva u Trans Aid-u kako je određeno člankom 43 ovog Statuta

–          Ostavkom na dužnost

–          Razrješavanjem s dužnosti

 

Članak 22.

 

Skupština Trans Aid-a najviše je tijelo upravljanja kojeg čine sve redovne članice Udruge.

Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje, u pravilu u prvom kvartalu kalendarske godine.

Sjednicu Skupštine saziva Izvršna koordinatorica. U odluci o sazivanju Skupštine Izvršna koordinatorica utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice, a poziv je dužna dostaviti članstvu najmanje deset dana prije sazivanja sjednice.

 

Izvršna koordinatorica je dužna sazvati Skupštinu kada to zatraži najmanje četvrtina redovnog članstva Skupštine. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagateljice su obvezne predložiti dnevni red sjednice te pismeno obrazložiti razlog za sazivanje Skupštine. Ako Izvršna koordinatorica ne sazove sjednicu Skupštine u roku 15 dana od danadostave zahtjeva iz prethodne rečenice, sazvat će je predlagateljice (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice).

 

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili  najmanje tri članice udruge, koje su upisane u popis članstva prije isteka mandata tijelima Udruge.

 

Skupštinu facilitira Izvršna koordinatorica i/ili osoba koju Izvršna koordinatorica imenuje. U slučaju odsutnosti Izvršne koordinatorice i/ili osobe imenovane za facilitiranje, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti jednu do dvije zamjenske osobe koje će facilitirati sjednicu.

 

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Izvršna koordinatorica potpisuje zapisnik sjednice, odluke i druge akte usvojene za sjednici. Zapisničarka supotpisuje zapisnik sjednice.

 

Izvršna koordinatorica može organizirati elektroničko glasanje o odlukama i izborima Skupštine paralelno s glasanjem Skupštine. U tom slučaju svi relevantni materijali moraju biti dostupni elektronički. Rok za elektroničko glasanje ne smije biti nakon glasanja Skupštine.  U slučaju kada je organizirano i elektroničko glasanje, na sjednici Skupštine mora biti nazočna minimalno četvrtina članstva te se u tom slučaju dnevni red ne može mijenjati na sjednici Skupštine. Izvršna koordinatorica vodi evidenciju o elektroničkom glasanju čije rezultate čuva uz zapisnik o radu sjednice.

 

Skupština punovažno odlučuje ako zasjedanju prisustvuje natpolovična većina svih članica Skupštine. Ako u dogovoreno vrijeme i mjesto Skupštine ne prisustvuje natpolovična većina svih članica Skupštine, nakon 30 minuta Skupština može odlučivati punovažno, bez obzira na broj nazočnih članica. Ova odredba se ne odnosi na situacije kada je organizirano i elektroničko glasanje.

 

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članica koje su glasovale, osim kada je ovim Statutom naznačena posebna većina.

 

Članak 23.

 

Skupština Trans Aid-a:

–          Usvaja statut i njegove izmjene i dopune

–          Bira i razrješava Izvršnu koordinatoricu

–          Bira i razrješava Zamjenicu izvršne koordinatorice

–          Utvrđuje poslovne politike Udruge

–          Usvaja završni računa Udruge

–       Usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

–          Odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku rada Udruge

–          Odlučuje o prigovorima protiv odluka Izvršne koordinatorice i drugih aspekata djelovanje Udruge

–          Odlučuje o primanju novih članstava  u Udrugu

–          Odlučuje o isključivanju iz članstva Udruge

–          Odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge

–          Odlučuje o politici zapošljavanja u Udruzi

–          Donosi odluke o imenovanju i opozivu likvidatorice Udruge koja može i ne mora biti članica Udruge. –          Obavljanje svih drugih poslova neophodnih za nesmetan rad Udruge

–          Obavljanje svih drugih poslova propisanih ovim Statutom ili drugim aktima Trans Aid-a za koje nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge

 

Članak 24.

 

Izborna tijela Trans Aid-a su Izvršna koordinatorica i Zamjenica izvršne koordinatorice.

Članice izbornih tijela imaju individualni mandat u trajanju od dvije godine s mogućnošću neograničenog reizbora.

 

Članak 25.

 

Izvršna koordinatorica koordinira rad Udruge između dvije sjednice Skupštine.

 

Članak 26.

 

Izvršna koordinatorica ima sljedeće ovlasti i dužnosti koje ispunjava u bliskoj suradnji sa osobama koje rade u Udruzi:

–          Koordiniranje izvršavanja odluka Skupštine

–    Odlučivanje o raspodjeli i ulaganju prikupljenih sredstava, u skladu s usvojenim financijskim i strateškim planom

–          Određivanje osnovne uređivačke orijentacije glasila čiji je Udruga nakladnik

–          Koordiniranje donošenja ili usuglašavanja internih pravilnika

–          Koordiniranje izrada politika Udruge

–          Ostvarenje strateške suradnje s drugim domaćim i međunarodnim organizacijama

–          Donošenje izvršnog plana rada temeljem usvojenog strateškog i financijskog plana

–          Podnošenje tromjesečnih narativnih i financijskih izvještaja o radu Skupštini

–          Podnošenje godišnjih narativnih i financijskih izvještaja o radu Skupštini

–          Predlaganje strateškog plana i drugih strateških dokumenata Skupštini

–          Pripremanje nacrta Statuta i drugih akata

–          Sazivanje sjednica Skupštine, predlaganje dnevnog reda i pripremanje materijala o kojima Skupština raspravlja

–          Razvijanje i vođenje svakodnevnog poslovanja

–          Nadziranje i osiguravanje urednog financijskog poslovanja

–          Namicanje institucionalnih sredstava i nadziranje namicanja programskih sredstava za organizaciju (dužna reagirati u kriznim situacijama)

–          Rad na razvoju organizacije i njenih kapaciteta

–          Rad na razvoju ljudskih resursa organizacije

–    Definiranje, razvijanje i postavljanje programske cjeline i pripadajućih timova, radnih grupa, programskih savjeta i sličnoga

–          Praćenje događaja u zemlji i svijetu vezanih uz rad Udruge

–          Izrađivanje plana namicanja sredstava

–          Izrađivanje plana komunikacije

–          Podržavanje i supervizija rada osoba koje rade u Udruzi

–          Osiguravanje sustavnog rada Udruge

–          Usmjeravanje izrade i provedbe strategije zagovaranja Udruge

–          Usmjeravanje izrade i uspostavljanja strategije suradnje i solidarnosti i rada na umrežavanju

–          Koordiniranje osnaživanja i uključivanja zajednice i pružanja podrške zajednici

–          Odobravanje izjava za javnost u ime Udruge

–          Praćenje i nadziranje programskog poslovanja Udruge

–          Obavljanje svih drugih poslova neophodnih za nesmetan rad organizacije

–          Obavljanje svih drugih poslova propisanih ovim Statutom ili drugim aktima Trans Aid-a

 

Članak 27.

 

U slučaju da Izvršna koordinatorica nije u mogućnosti obavljati jednu ili više od svojih dužnosti, Zamjenica izvršne koordinatorice preuzima sve navedene dužnosti i odgovornosti.

Za vrijeme obavljanja dužnosti Izvršne koordinatorice, Zamjenica izvršne koordinatorice ima puna prava i ovlasti Izvršne koordinatorice.

 

Članak 28.

 

Izvršnu koordinatoricu te Zamjenicu izvršne koordinatorice Udruge Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje je izabrana ukoliko prekorači svoja ovlaštenja ili ne izvršava savjesno povjerene joj obveze. Ukoliko razrješava Izvršnu koordinatoricu ili Zamjenicu izvršne koordinatorice prije isteka vremena na koje je izabrana, Skupština odmah bira novu s punim mandatom.

Izvršna koordinatorica te Zamjenica izvršne koordinatorice može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabrana, s time da je dužna obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sljedećoj sjednici, koju Izvršna koordinatorica mora sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

 1. Članstvo u Trans Aid-u

 

Članak 29.

 

Članstvo u Trans Aid-u je dobrovoljno.

Svaka maloljetna osoba s navršenih 14 godina starosti s pisanom suglasnosti roditeljice ili skrbnice, punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti (uz suglasnost skrbnice, ili zakonske zastupnice), i punoljetna, poslovno sposobna osoba bilo kojeg državljanstva (ili bez državljanstva) može postati članicom Udruge pod jednakim uvjetima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 30.

 

Prilikom odlučivanja o prijemu u članstvo zabranjuje se stavljanje u nepovoljan položaj bilo koje osobe na osnovi rodnog ili spolnog identiteta, rodnog izražavanja, spolnih karakteristika, spolne orijentacije, rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, jezika, vjere, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovinskog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta ili genetskog naslijeđa u skladu sa zakonom.

 

Članak 31.

 

Uvjeti za primanje fizičke osobe u članstvo Trans Aid-a su:

–  da prihvaća ciljeve utvrđene ovim Statutom,

–  da prihvaća Statut Trans Aid-a,

–  da podržava viziju, misiju, vrijednosti i politike Trans Aid-a,

–  da se svojim sadašnjim djelovanjem ili postupcima, kao i svojim djelovanjem ili postupcima u godini koja prethodi iskazivanju želje za pristupanje u članstvo Udruge, nije ogriješila o univerzalne vrijednosti ljudskih prava i osnovnih sloboda, o ciljeve, viziju, misiju, vrijednosti i politike Trans Aid-a.

 

Članak 32.

 

Članstvo u Trans Aid-u može biti podržavajuće i redovno.

Podržavajućom članicom može se postati nakon ispunjenja obrasca za pristupanje podržavajućem članstvu Trans Aid-a na osnovu kojeg Skupština odlučuje o primanju u članstvo.

 

Članak 33.

 

Prava podržavajućih članica Trans Aid-a su:

–  biti pravovremeno informirana o aktivnostima Trans Aid-a,

–  sudjelovati u radu Trans Aid-a,

–  dobiti zaštitu u slučaju ugroženosti svojih osnovnih prava zbog članstva u Trans Aid-u ili angažiranju u aktivnostima Trans Aid-a,

–  ostvarivati druga prava predviđena ovim Statutom i drugim aktima Trans Aid-a.

Podržavajuće članice nemaju pravo sudjelovati u donošenju odluka Trans Aid-a.

 

Članak 34.

 

Obveze i odgovornosti podržavajućih članica Trans Aid-a su:

–  poštivanje Statuta i drugih akata Trans Aid-a

–  izvršavanje preuzetih zadataka i odgovornosti pravovremeno, savjesno i točno

–  čuvanje poslovne tajne Trans Aid-a

–  plaćanje članarine

–  štićenje i promoviranje interesa te čuvanje i unaprjeđivanje ugleda Trans Aid-a

 

Članak 35.

 

Podržavajuće članice koje su kontinuirano minimalno prethodna 3 mjeseca učestvovale u aktivnostima Trans Aid-a te prisustvovale i bile aktivne na sastancima članstva mogu aplicirati da postanu redovne članice ispunjenjem obrasca za pristupanje redovnom članstvu ili ih se može pozvati da pristupe redovnom članstvu prema odluci Skupštine a na prijedlog minimalno jedne redovne članice.

Odluku o prijemu u redovno članstvo Trans Aid-a donosi Skupština.

 

Članak 36.

 

Sve redovne članice su obvezne imati aktivni račun elektroničke pošte na koji će primati pozive na Skupštinu, prigovore Skupštini, i sve ostale obavijesti za redovne članice Udruge. U slučaju promjene adrese elektroničke pošte, članica je dužna obavijestiti Izvršnu koordinatoricu o promjeni najkasnije sedam dana nakon promjene adrese elektroničke pošte.

 

Članak 37.

 

Prava redovnih članica Trans Aid-a su:

–  birati i biti birana u tijela Trans Aid-a u skladu s ovim Statutom,

–  predlagati kandidatkinje za članice tijela Trans Aid-a,

–  razmatrati i ocjenjivati rad tijela Trans Aid-a,

–  pokretati pitanje odgovornosti i opoziva tijela Trans Aid-a,

–  biti pravovremeno informirana o aktivnostima Trans Aid-a,

–  sudjelovati u radu Trans Aid-a,

–  dobiti zaštitu u slučaju ugroženosti svojih osnovnih prava zbog članstva u Trans Aid-a ili angažiranju u aktivnostima Trans Aid-a,

–  ostvarivati druga prava predviđena ovim Statutom i drugim aktima Trans Aid-a.

 

Članak 38.

 

Obveze redovnih članica Trans Aid-a su:

–  poštivanje Statuta i drugih akata Trans Aid-a,

–  zalaganje za ostvarivanje ciljeva Trans Aid-a,

–  sudjelovanje u provođenju djelatnosti i aktivnosti Trans Aid-a u skladu s mogućnostima,

–  plaćanje članarine,

–  štićenje i promoviranje interesa te čuvanje i unaprjeđivanje ugleda Trans Aid-a,

–  prisustvovanje sastancima tijela Trans Aid-a kojih je članica.

 

Članak 39.

 

Redovne članice Trans Aid-a odgovorne su za:

–  savjesno postupanje s materijalnom i financijskom imovinom Trans Aid-a,

–  pravovremeno, savjesno i točno izvršavanje preuzetih obveza,

–  čuvanje poslovne tajne Trans Aid-a.

 

Članak 40.

 

Redovna članica može zamrznuti status redovnog članstva na osobni zahtjev ili odlukom Skupštine ukoliko ne namjerava sudjelovati u aktivnostima i sastancima Trans Aid-a u razdoblju duljem od tri mjeseca.

Redovna članica zamrznutog statusa ima prava, obveze i odgovornosti kako su propisani za podržavajuće članice.

Redovna članica zamrznutog statusa može na osobni zahtjev uz suglasnost Skupštine odmrznuti status redovnog članstva u razdoblju od jedne godine od trenutka zamrzavanja statusa čime nastavlja biti redovna članica.

 

Članak 41.

 

Redovna članica koja prethodna 3 mjeseca nije učestvovala u aktivnostima niti prisustvovala sastancima Trans Aid-a te se ne odaziva na poruke od strane Skupštine ili Izvršne koordinatorice prestaje biti redovna članica te postaje podržavajuća članica.

U slučaju zamrzavanja statusa redovnog članstva, navedeno razdoblje od 3 mjeseca kumulativno uključuje vrijeme neaktivnosti prije zamrzavanja i poslije odmrzavanja statusa redovnog članstva.

Osobe će o promjeni statusa članstva iz redovnog u podržavajuće biti obavještene najmanje 7 dana prije promjene statusa.

 

Članak 42.

 

Popis članstva vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi.

 

Članak 43.

 

Poslovna tajna za potrebe ovog Statuta su sve informacije koje se odnose na Trans Aid i njegovo poslovanje, osim informacija koje su redovno dostupne javnosti, koje je članica saznala od drugih članica, tijela, radnica ili suradnica Trans Aid-a za vrijeme članstva u Trans Aid-u ili do kojih je sama došla u vršenju svoje izabrane dužnosti ili tijekom provođenja aktivnosti, odnosno u širem smislu i podaci o djelovanju Trans Aid-a čije bi priopćenje trećoj osobi moglo nanijeti štetu interesima i poslovnom ugledu Trans Aid-a.

Ovakve informacije ne smiju se brisati, otkrivati, priopćavati i razmjenjivati na bilo koji način s pravnim ili fizičkim osobama izvan Trans Aid-a, pod prijetnjom materijalne i kaznene odgovornosti.

 

Članak 44.

 

Skupština određuje iznose, načine i intervale u kojima se plaća članarina.

Skupština određuje uvjete pod kojim odlučuje o pojedinim zahtjevima za oslobođenje plaćanja članarine ili smanjenje iznosa članarine.

Skupština može donijeti odluku kojom privremeno izvan snage stavlja odredbu ovog Statuta o plaćanju članarine.

 

Članak 45.

Članstvo u Udruzi prestaje:

–         istupanjem

–         odlukom Skupštine

Skupština može donijeti odluku iz prethodnog stavka zbog kršenja ili neizvršavanja obveza ili odgovornosti članstva sukladno ovom Statutu.

 

 1. Zastupanje i predstavljanje Trans Aid-a

 

Članak 46.

 

Osoba ovlaštena za zastupanje Trans Aid-a može biti samo punoljetna, poslovno sposobna osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.

 

Članak 47.

 

Udrugu zastupa Izvršna koordinatorica. Skupština može ovlastiti i druge osobe u članstvu Udruge za zastupanje.Osobe koje zastupaju Udrugu su odgovorne za zakonitost rada Udruge.

 

Članak 48.

 

U poslovima zastupanja Trans Aid-a, osoba ovlaštena za zastupanje dužna je postupati sukladno odlukama Skupštine.

 

Članak 49.

 

Trans Aid mogu uz osobe ovlaštene za zastupanje predstavljati i druge osobe koje za to ovlasti Izvršna koordinatorica ili druga osoba ovlaštena za zastupanje.

 

Članak 50.

 

Osobe ovlaštene za zastupanje Trans Aid-a:

–  odgovaraju za zakonitost rada Trans Aid-a,

–  vode poslove na odgovarajući način u skladu s odlukama tijela Trans Aid-a,

–  odgovorne su za podnošenje prijedloga godišnjih financijskih izvješća Skupštini Trans Aid-a,

–  dostavljaju zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

–  sklapaju ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun Trans Aid-a,

–  obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Trans Aid-a.

 

 1. Udruživanje Trans Aid-a s drugim udrugama

 

Članak 51.

 

Trans Aid se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja, neovisno o području svoga djelovanja, i slobodno utvrđivati naziv tog oblika udruživanja u dogovoru s udrugama udružiteljicama.

Takav oblik udruživanja može imati svojstvo pravne osobe o čemu se donosi odluka u dogovoru s udrugama udružiteljicama.

Trans Aid se može učlaniti u međunarodne i domaće udruge i druge organizacije.

 

 1. Rješavanje sporova i sukoba interesa

 

Članak 52.

 

U slučaju potrebe, sporovi i sukobi interesa rješavaju se putem medijacije uz pomoć nezavisne posrednice koju bira Skupština. Medijaciju je nužno organizirati ukoliko to zatraži barem četvrtina redovnih članica.

U slučaju da članica Udruge grubo prekrši odredbe Statuta, ugrozi ugled ili sigurnost Udruge i njenih članica, ili zloupotrijebi status članstva u Udruzi, Skupština  može donijeti odluku o pokretanju sudske tužbe pri nadležnom općinskom Sudu.

 

 1. Imovina i financiranje

 

Članak 53.

 

Imovinu Udruge čine:

– novčana sredstva

– nekretnine

– pokretne stvari i druga imovinska prava

 

Članak 54.

 

Udruga je neprofitna organizacija. Novčana sredstva za rad ostvaruje putem članarina, donacija pojedinki i organizacija iz zemlje i inozemstva, sponzorstvom fizičkih i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva, dotacijama iz državnog proračuna, proračuna grada i županija, od priloga i poklona iz zemlje i inozemstva, obavljanjem svojih djelatnosti, kao i drugih načina u skladu sa zakonom, prihodima od imovine i imovinskih prava u skladu sa zakonom.

Sva ostvarena dobit koristi se isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruge.

 

Članak 55.

 

U slučaju da se Udruga odluči baviti određenom gospodarskom djelatnosti u svrhu unapređenja ostvarivanja ciljeva Udruge dužna je iste propisati Statutom i u zakonski određenom roku podnijeti zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske i upisati promjenu u Registar neprofitnih organizacija.

 

Članak 56.

 

Cjelokupno financijsko poslovanje Trans Aid-a vodi se sukladno pozitivnim propisima na osnovu odluka nadležnih tijela Udruge.

 

Članak 57.

 

U slučaju prestanka postojanja a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, preostala financijska sredstva, imovina i vlasnička prava Trans Aid-a po odluci Skupštine prelaze u vlasništvo jedne ili više neprofitnih, dobrotvornih, nestranačkih, nezavisnih, dobrovoljnih udruga, ustanova ili zaklada koje imaju slične statutarne ciljeve za potrebe njihovih društveno korisnih ili dobrotvornih aktivnosti sličnih aktivnostima Udruge.

 

Članak 58.

 

Skupština ne može imovinu Trans Aid-a dijeliti svojim osnivačicama, članicama, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenicama ili s njima povezanim osobama (osobe koje su bračna ili izvanbračna družica, životna partnerica ili neformalna životna partnerica, srodnice po krvi u uspravnoj lozi, braća, sestre, skrbnica te posvajateljica, posvojenica te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanim s osnivačicama, članicama Trans Aid-a, osobama ovlaštenim za zastupanje ili zaposlenima).

 

Članak 59.

 

Financijska sredstva koja su ostvarena iz javnih izvora u smislu odredbi članka 32. Zakona se u slučaju prestanka Trans Aid-a moraju vratiti u proračun iz kojeg su financijska sredstva ostvarena.

 

 1. Statusne promjene Trans Aid-a

 

Članak 60.

 

Statusne promjene su promjene pravnog položaja Trans Aid-a izvršene na osnovu odluke Skupštine u skladu s ovim Statutom i Zakonom. Pod statusne promjene se podrazumijeva pripajanje, spajanje i podjela Trans Aid-a.

 

Članak 61.

 

Odluku o statusnim promjenama Trans Aid-a donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova.

 

 1. Prestanak rada Trans Aid-a

 

Članak 62.

 

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine ili iz drugih razloga propisanih Zakonom.

 

Članak 63.

 

Odluku o prestanku postojanja Trans Aid-a donosi Skupština tročetvrtinskom većinom glasova.

 

Članak 64.

 

Po odluci iz prethodnog članka, u slučaju prestanka djelovanja Trans Aid-a pokreće se likvidacijski postupak sukladno Zakonu.

 

Članak 65.

 

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela Trans Aid-a i osoba ovlaštenih za zastupanje.

 

Članak 66.

 

Likvidacijski postupak vodi likvidatorica Trans Aid-a, sukladno Zakonu.

Likvidatorica Trans Aid-a je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština na prijedlog Izvršne koordinatorice i koja zastupa Trans Aid u postupku likvidacije.

Likvidatorica ne mora biti članica Trans Aid-a.

 

Članak 67.

 

Skupština može opozvati likvidatoricu Trans Aid-a i imenovati novu na prijedlog Izvršne koordinatorice ili po zahtjevu za razrješenjem dužnosti likvidatorice Trans Aid-a kojeg Izvršnoj koordinatorici podnosi sama likvidatorica.

 

 1. Postupak promjene Statuta

 

Članak 68.

 

Promjene Statuta Trans Aid-a su izmjene, dopune i donošenje novog Statuta.

 

Članak 69.

 

Ovlaštene predlagateljice promjena Statuta su Izvršna koordinatorica i trećina članica Trans Aid-a.

 

Članak 70.

 

Promjene Statuta usvaja Skupština dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članica.

 

 1. Završne odredbe

 

Članak 71.

 

Za tumačenje ovog Statuta nadležna je, u prvoj instanci, Izvršna koordinatorica te, u drugoj i konačnoj instanci, Skupština.

 

Članak 72.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut udruge Trans Aid usvojen na Skupštini 15.3.2015. godine i ovjeren od Gradskog ureda za opću upravu grada Zagreba.

 

Članak 73.

 

Ovaj Statut stupa na snagu odmah po usvajanju.