Podržavajuće članstvo

Članstvo u Trans Aid-u je dobrovoljno.

Svaka maloljetna osoba s navršenih 14 godina starosti s pisanom suglasnosti roditeljice ili skrbnice, punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti (uz suglasnost skrbnice, ili zakonske zastupnice), i punoljetna, poslovno sposobna osoba bilo kojeg državljanstva (ili bez državljanstva) može postati članstvom Udruge pod jednakim uvjetima utvrđenim zakonom i Statutom.

Prilikom odlučivanja o prijemu u članstvo zabranjuje se stavljanje u nepovoljan položaj bilo koje osobe na osnovi rodnog ili spolnog identiteta, rodnog izražavanja, spolnih karakteristika, spolne orijentacije, rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, jezika, vjere, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovinskog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta ili genetskog naslijeđa u skladu sa zakonom.

 

Uvjeti za primanje fizičke osobe u članstvo Trans Aid-a su:

–  da prihvaća ciljeve utvrđene Statutom,

–  da prihvaća Statut Trans Aid-a,

–  da podržava viziju, misiju, vrijednosti i politike Trans Aid-a,

–  da se svojim sadašnjim djelovanjem ili postupcima, kao i svojim djelovanjem ili postupcima u godini koja prethodi iskazivanju želje za pristupanje u članstvo Udruge, nije ogriješila o univerzalne vrijednosti ljudskih prava i osnovnih sloboda, o ciljeve, viziju, misiju, vrijednosti i politike Trans Aid-a.

 

Članstvo u Trans Aid-u može biti podržavajuće i redovno.

Podržavajućim članstvom može se postati nakon ispunjenja obrasca za pristupanje podržavajućem članstvu Trans Aid-a na osnovu kojeg Skupština odlučuje o primanju u članstvo.

 

Prava podržavajućeg članstva Trans Aid-a su:

–  biti pravovremeno informiranei o aktivnostima Trans Aid-a,

–  sudjelovati u radu Trans Aid-a,

–  dobiti zaštitu u slučaju ugroženosti svojih osnovnih prava zbog članstva u Trans Aid-u ili angažiranju u aktivnostima Trans Aid-a,

–  ostvarivati druga prava predviđena ovim Statutom i drugim aktima Trans Aid-a.

 

Podržavajuće članstvo nema pravo sudjelovati u donošenju odluka Trans Aid-a.

 

Obveze i odgovornosti podržavajućeg članstva Trans Aid-a su:

–  poštivanje Statuta i drugih akata Trans Aid-a

–  izvršavanje preuzetih zadataka i odgovornosti pravovremeno, savjesno i točno

–  čuvanje poslovne tajne Trans Aid-a

–  plaćanje članarine (ukoliko je tako predviđeno Statutom)

–  štićenje i promoviranje interesa te čuvanje i unaprjeđivanje ugleda Trans Aid-a

 

Podržavajuće članstvo kojie su kontinuirano minimalno prethodna 3 mjeseca učestvovalie u aktivnostima Trans Aid-a te prisustvovalie i bilei aktivneii na sastancima članstva mogu aplicirati da postanu redovno članstvo ispunjenjem obrasca za pristupanje redovnom članstvu ili ih se može pozvati da pristupe redovnom članstvu prema odluci Skupštine a na prijedlog minimalno jednog redovnog članstva.

Odluku o prijemu u redovno članstvo Trans Aid-a donosi Skupština.