Članstvo

Članstvo u Trans Aid-u je dobrovoljno.

Svaka maloljetna osoba s navršenih 14 godina starosti s pisanom suglasnosti roditeljice ili skrbnice, punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti (uz suglasnost skrbnice, ili zakonske zastupnice), i punoljetna, poslovno sposobna osoba bilo kojeg državljanstva (ili bez državljanstva) može postati članstvom Udruge pod jednakim uvjetima utvrđenim zakonom i Statutom.

Prilikom odlučivanja o prijemu u članstvo zabranjuje se stavljanje u nepovoljan položaj bilo koje osobe na osnovi rodnog ili spolnog identiteta, rodnog izražavanja, spolnih karakteristika, spolne orijentacije, rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, jezika, vjere, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovinskog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta ili genetskog naslijeđa u skladu sa zakonom.

 

Uvjeti za primanje fizičke osobe u članstvo Trans Aid-a su:

–  da prihvaća ciljeve utvrđene Statutom,

–  da prihvaća Statut Trans Aid-a,

–  da podržava viziju, misiju, vrijednosti i politike Trans Aid-a,

–  da se svojim sadašnjim djelovanjem ili postupcima, kao i svojim djelovanjem ili postupcima u godini koja prethodi iskazivanju želje za pristupanje u članstvo Udruge, nije ogriješila o univerzalne vrijednosti ljudskih prava i osnovnih sloboda, o ciljeve, viziju, misiju, vrijednosti i politike Trans Aid-a.

Članstvo u Trans Aid-u može biti podržavajuće i redovno.

 

O podržavajućem članstvu

Podržavajućim članstvom može se postati nakon ispunjenja obrasca za pristupanje podržavajućem članstvu Trans Aid-a na osnovu kojeg Skupština odlučuje o primanju u članstvo.

 

Prava podržavajućeg članstva Trans Aid-a su:

–  biti pravovremeno informiranei o aktivnostima Trans Aid-a,

–  sudjelovati u radu Trans Aid-a,

–  dobiti zaštitu u slučaju ugroženosti svojih osnovnih prava zbog članstva u Trans Aid-u ili angažiranju u aktivnostima Trans Aid-a,

–  ostvarivati druga prava predviđena ovim Statutom i drugim aktima Trans Aid-a.

Podržavajuće članstvo nema pravo sudjelovati u donošenju odluka Trans Aid-a.

 

Obveze i odgovornosti podržavajućeg članstva Trans Aid-a su:

–  poštivanje Statuta i drugih akata Trans Aid-a

–  izvršavanje preuzetih zadataka i odgovornosti pravovremeno, savjesno i točno

–  čuvanje poslovne tajne Trans Aid-a

–  plaćanje članarine (ukoliko je tako predviđeno Statutom)

–  štićenje i promoviranje interesa te čuvanje i unaprjeđivanje ugleda Trans Aid-a

Podržavajuće članstvo kojie su kontinuirano minimalno prethodna 3 mjeseca učestvovalie u aktivnostima Trans Aid-a te prisustvovalie i bilei aktivneii na sastancima članstva mogu aplicirati da postanu redovno članstvo ispunjenjem obrasca za pristupanje redovnom članstvu ili ih se može pozvati da pristupe redovnom članstvu prema odluci Skupštine a na prijedlog minimalno jednog redovnog članstva.

Odluku o prijemu u redovno članstvo Trans Aid-a donosi Skupština.

 

O redovnom članstvu

Podržavajuće članstvo koje je kontinuirano minimalno prethodna 3 mjeseca učestvovalo u aktivnostima Trans Aid-a te prisustvovalo i bilo aktivno na sastancima članstva može aplicirati da postane redovno članstvo ispunjenjem obrasca za pristupanje redovnom članstvu ili ih se može pozvati da pristupe redovnom članstvu prema odluci Skupštine a na prijedlog minimalno jednog redovnog članstva.

Odluku o prijemu u redovno članstvo Trans Aid-a donosi Skupština.

Svo redovno članstvo obavezno je imati aktivni račun elektroničke pošte na koji će primati pozive na Skupštinu, prigovore Skupštini, i sve ostale obavijesti za redovno člantvo Udruge. U slučaju promjene adrese elektroničke pošte, članstvo je dužno obavijestiti Izvršnu koordinatoricu o promjeni najkasnije sedam dana nakon promjene adrese elektroničke pošte.

 

Prava redovnog članstva Trans Aid-a su:

 –  birati i biti biranie u tijela Trans Aid-a u skladu sa Statutom,

–  predlagati kandidatstvo za članstvo tijela Trans Aid-a,

–  razmatrati i ocjenjivati rad tijela Trans Aid-a,

–  pokretati pitanje odgovornosti i opoziva tijela Trans Aid-a,

–  biti pravovremeno informiranie o aktivnostima Trans Aid-a,

–  sudjelovati u radu Trans Aid-a,

–  dobiti zaštitu u slučaju ugroženosti svojih osnovnih prava zbog članstva u Trans Aid-a ili angažiranju u aktivnostima Trans Aid-a,

–  ostvarivati druga prava predviđena Statutom i drugim aktima Trans Aid-a.

 

Obveze redovnog članstva Trans Aid-a su:

–  poštivanje Statuta i drugih akata Trans Aid-a,

–  zalaganje za ostvarivanje ciljeva Trans Aid-a,

–  sudjelovanje u provođenju djelatnosti i aktivnosti Trans Aid-a u skladu s mogućnostima,

–  plaćanje članarine,

–  štićenje i promoviranje interesa te čuvanje i unaprjeđivanje ugleda Trans Aid-a,

–  prisustvovanje sastancima tijela Trans Aid-a kojih je članica.

 

 

 

Redovno članstvo Trans Aid-a odgovorno je za:

–  savjesno postupanje s materijalnom i financijskom imovinom Trans Aid-a,

–  pravovremeno, savjesno i točno izvršavanje preuzetih obveza,

–  čuvanje poslovne tajne Trans Aid-a.